Obchodné podmienky

1.    Všeobecné ustanovenia

Na stránkach internetového obchodu sperkysmenom.sk, je prevádzkovaný internetový predaj ručne vyrábaných, osobných šperkov na mieru, vyrobených z drahých kovov ako je striebro rýdzosti 925 a zlato rýdzosti 14 karátov.

Internetový obchod sperkysmenom.sk je registrovaný Puncovým úradom SR s kódom 4093.

Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú zásady obchodných vzťahov medzi predávajúcim  - prevádzkovateľom internetového obchodu sperkysmenom.sk a kupujúcim, ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu na stránkach www.sperkysmenom.sk.

Odoslaním svojej objednávky, vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Identifikácia zmluvných strán

Predávajúci (prevádzkovateľ internetového obchodu sperkysmenom.sk) :

Roman Múčka RMK – Art

Zemplínska 18

903 01 Senec

Slovenská Republika

IČO : 41 023 188

DIČ : 107 359 0331

+421 905 800 888

info@sperkysmenom.sk

Kupujúci 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Roman Múčka RMK - Art, odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu sperkysmenom.sk.

3. Objednávka

Kupujúci vykoná objednávku prostredníctvom internetového obchodu on-line. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri registrácií, alebo pri realizácii objednávky. 

4. Storno Objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade, ak objednávku záväzne potvrdí, môže objednávku stornovať len vtedy, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením výroby výrobku došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 100% z celkovej ceny výrobku.

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 Z.Z. právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Kupujúci je povinný odstúpiť od zmluvy tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na jeho e-mailovú adresu info@sperkysmenom.sk. V oznámení od odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu kupujúceho (prípadne adresu pre vrátenie peňazí). Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením výrobku. 

Pokiaľ už kupujúci výrobok obdržal a prevzal, zašle tovar späť na vlastné náklady na adresu predávajúceho, najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného výrobku.  

Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám a preto odporúčame zasielať tovar prostredníctvom poistenej zásielky. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

Vrátený tovar musí vyhovovať nasledujúcim podmienkam :

- tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar nesmie byť použitý

- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď..)

- tovar je potrebné zaslať aj spolu s dokladom o kúpe.

V prípade, ak je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

  • ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6. Cena tovaru/služieb

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je uverejnený na stránke sperkysmenom.sk. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.

Ceny sú uvedené s DPH. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené spotrebiteľom.

Cena za dodanie tovaru je hradená spotrebiteľom osobitne podľa platného cenníka. Viac v odseku Poštovné.

7. Spôsob platby

Objednané výrobky je možné uhradiť dvoma spôsobmi :

a)     Pri prevzatí tovaru na dobierku.

b)    Platobnou bránou Shoptet Pay online platobnou kartou.

b)     Uhradením konečnej ceny za tovar a poštovné vopred na bankový účet bezhotovostným prevodom. Na základe pripísania vloženej sumy na náš účet Vám bude objednaný výrobok doručený v súlade s dodacími podmienkami, ktoré nájdete v sekcii Dodanie tovaru a Dodacie lehoty.

8. Poštovné

Cena za poštovné je účtovaná podľa spôsobu doručenia, ktorý si zákazník zvolí pri svojej objednávke.

Informácie o cenách za dopravu a doručenie tovaru nájdete v sekcii Doručenie.

9. Dodanie tovaru a dodacie lehoty

Dodacie lehoty pre zasielanie tovaru sa líšia v závislosti od objednaného výrobku. V prípade, ak ide o už hotové šperky, ktoré si nevyžadujú  špeciálne úpravy na mieru, alebo gravírovanie, je ich dodanie do 3 - 5 dní na adresu zákazníka.

V prípade objednávky retiazky s menom, alebo iného šperku, pri ktorom je nutná jeho výroba na mieru, alebo jeho úpravy, ako je gravírovanie, je doba dodania hotového šperku na adresu zákazníka do 5 – 14 dní.

Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. 

Kupujúci je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju, iba keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať.

10. Záručná doba a reklamácie

Na naše výrobky a nami poskytované služby, sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Záruka sa uplatňuje len s originálnym dokladom o kúpe tovaru.

Prípadné reklamácie riešime individuálne, promptne, v súlade s platným právnym poriadkom tak, aby sme spravili maximum pre spokojnosť každého zákazníka!

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

Zasielanie reklamovaného tovaru na našu adresu sa riadi rovnakými pokynmi ako pri odstúpení zákazníka od zmluvy. Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.  Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, technologických postupov alebo skrytou chybou materiálu. Záruka sa nevzťahuje na závady šperkov a hodiniek, ktoré vnikli v dôsledku bežného opotrebenia spôsobeného normálnym používaním ako poškrabanie, oxidácia striebra, oxidácia bižutérie, oter rhódiovania, oter pozlátenia, vybitie batérie, strata kamienkov alebo sklo-doplnkov, rozbitie príp. poškriabanie sklíčka a pod.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku, alebo na iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným či nešetrným zaobchádzaním, pri použití výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, opotrebením alebo mechanickým poškodením. Záruka sa ďalej nevzťahuje na závady mechanického charakteru ako sú pretrhnutie retiazky, náramku, deformácia, ohnutie alebo odtrhnutie zapínania, rozbitie kamienka alebo sklodoplnkov. Záruka sa taktiež nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

Poškodenie tovaru počas jeho prepravy

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s závadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

11. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva poskytnuté osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom o Ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Spotrebiteľ svojou registráciou na internetovom obchode www.sperkysmenom.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

Texty a obrázky sú právne chránené. Použitie týchto údajov zo stránky vyžaduje náš súhlas.

12. Podávanie podnetov a sťažností

Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na info@sperkysmenom.sk O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

13. Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@sperkysmenom.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

1Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

14. Výhrada omylov

Internetový obchod sperkysmenom.sk je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií.

Vyhradzujeme si právo meniť obsah svojho internetového obchodu kedykoľvek podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia. 

15. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí, ako aj s dodacími a platobnými podmienkami a reklamačným poriadkom, na ktoré Obchodné podmienky odkazujú. Na znenie Obchodných podmienok bol Kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi dôkladne oboznámiť.

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením dňa 01. Augusta 2023.